Disclaimer

©1986-2018 Thermostaat.eu te Purmerend. 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Thermostaat.eu worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Uitzonderingen op deze regel zijn en zullen duidelijk worden aangegeven op de verschillende pagina en onderdelen van deze website. Hoewel bij het gereedmaken en updaten van deze website (dethermostaat.nl) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen absolute garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uiting voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. 
 
Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. Thermostaat.eu is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:
Thermostaat.eu
Signaal 7-T  1446 WT
telefoon: 0299476923
fax: 0299463679
e-mail: info@thermostaat.eu
 

Bepaalde verwijzingen binnen deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden of waar mogelijkheden zijn tot het verkondigen van meningen door bezoekers van deze website. Thermostaat.eu heeft hier geen controle over. Thermostaat.eu draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de betreffende informatie.